当前位置: Chrome插件首页 > 辅助插件 > Công Cụ Đặt Hàng orderhang.com Chrome插件

Công Cụ Đặt Hàng orderhang.com Chrome插件

辅助插件

Công Cụ Đặt Hàng orderhang.com Chrome插件图文教程

Công cụ Đặt hàng của orderhang.com trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+.
Công cụ Đặt hàng trên trình duyệt Chrome & Cốc Cốc (Cờ rôm+)
Nhanh chóng – Chính xác - Hiệu quả

- Đặt hàng nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả.
- Chức năng đặt hàng bằng tiếng Việt hiển thị sẵn khi vào trang chi tiết.
- Hỗ trợ dịch tự động dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt bằng bộ dịch chuyên biệt.
- Tự động cập nhật khi có phiên bản mới – hạn chế tối đa việc cài đặt lại.
- Tiết kiệm thời gian và tăng cơ hội kinh doanh.

Orderhang.com
查看更多

Công Cụ Đặt Hàng orderhang.com Chrome插件图片

  • Công Cụ Đặt Hàng orderhang.com插件图片

Công Cụ Đặt Hàng orderhang.com基本信息

插件名称:Công Cụ Đặt Hàng orderhang.com 插件作者:Alimama Việt Nam 插件语言:Tiếng Việt 官方站点:http://orderhang.com 插件唯一标识:epbkgpiggclpgbkglmhiokloomjilkga

Công Cụ Đặt Hàng orderhang.com用户数和评分

下载次数:846 用户评分:2 (共5分) 参与评分人数:4

Công Cụ Đặt Hàng orderhang.com文件信息

当前版本:3.8 最后更新日期:2020-02-18 文件大小:144KB

Công Cụ Đặt Hàng orderhang.com下载地址

本站下载 已有 846 人成功下载

Công Cụ Đặt Hàng orderhang.com相关插件

Công Cụ Đặt Hàng orderhang.com同类插件推荐

GNOME Shell integration v10.1 Chrome插件

辅助插件 2019-10-26 15:41:46

要使此扩展正常工作,必须安装本机连接器。
对于 Arch Linux,AUR 中有一个 PKGBUILD: Debian 、 Fedora 的 https://aur.archlinux.org/packages/chrome-gnome-shell-git
gentoo 和 Ubuntu 可以安装名为 “chrome-gnome-shell” 的软件包。您也可以手动安装连

@Twitter Profile summary Canceller Chrome插件

辅助插件 2015-01-19 10:05:24

当您单击的“用户名”的“@用户帐户”,并观看时, Twitter的延伸
浏览器回复,使其直接飞到了用户页面通过取消模态窗口的微博显示,而不显示“模式门窗型材屏” ,是一个扩展,使您可以直接跳转到用户的个人资料页面。总是我在一个新的标签来显示,但我做到了,因为它是不方便选项卡疯狂上涨。

%E時 (null:pronoun) クリック",1,[["当您单击",746,false,false],["当你点击",0,false,false],["时您单击",0,false,fals

Yelp Reviews For OpenTable Chrome插件

辅助插件 2019-04-19 01:47:35

Simple extension that enables a user to view Yelp reviews for restaurants listed on OpenTable.

Usage is simple: You hover over the name of the restaurant you wish to get the information of fr

UNIST Bus when? v0.8.0 Chrome插件

辅助插件 2019-06-08 22:45:40

[ v.0.8.0 업데이트 정보 ]

- 다음 다음 버스 버스 정보 추가

[ v.0.7.0 업데이트 정보 ]

- 가장 마지막에 봤던 정류장 기억하기
- "천상청구제네스아파트" 추가
- UNIST, 천상청구제네스아파트에 304 버스 추가

[ v.0.6.1 업데이트 정보 ]
<

Zoom to Fit Chrome插件

辅助插件 2016-06-20 00:49:40

スクリーンのサイズに合わせてブラウザのズーム倍率を自動的に変更します。
ウェブページを横スクロールが発生しないぎりぎりの大きさまでズームします。
ブラウザのズーム機能を使用しているため、レイアウトが崩れることはありません。

myBucknell Helper Chrome插件

辅助插件 2015-02-09 19:59:42

myBucknell所有在一个
功能列表:
*请您登录myBucknell所有的时间
*无论是用户名,也没有密码保存
*定期检查你的BMail发送您的反馈。在弹出。
*有用的链接。
*能够绕过SafeConnect 。注:此功能仅用于测试目的而开发的。作者是不负责的用户通过未安装SafeConnect任何损失

项目写张科艺(CSE 17 ')和李力( CSE 16' )
GitHub的: 。 HTTPS : /

Create Short URL Chrome插件

辅助插件 2015-03-27 20:55:34

使用bit.ly
这个扩展使您能够快速创建快捷方式链接到您的Bit.ly帐户生成短网址。简单地浏览到你想保存,然后选择[链接;创建短网址& QUOT ;从上下文菜单中。

Simple Night Mode Chrome插件

辅助插件 2019-12-31 00:15:50

反转任何网页/网站的颜色,让任何网站的内容都可读,如果你在黑暗的房间上网,你的眼睛压力会更小。点击简单的夜间模式按钮,开始夜间模式。

Yolcu Toolbar Chrome插件

辅助插件 2015-01-10 12:26:17

客运工具栏
- 关于-YOLC工具栏 - -

客运工具栏插件与高清电视节目,您可以观看免费的合法出版的联赛,你可以听上千无线信道你
的照片。您可以按照最新的新闻,通过乘客的工具栏和报纸可以manşetlerine被发现。

娱乐部分,其中3D游戏客运工具栏类,提供了一个音乐列为库。

这个小工具免费功能不会是。客运工具栏提供了自动更新支持

- - 客运工具栏一般功能 - -

Peegle Remote Controller for Google Chrome™ Chrome插件

辅助插件 2014-12-14 00:20:49

控制你的标签,并从远程位置的一些spesific网址。
Peegle

控制您的浏览器从

移动设备遥控器*** Peegle现已在App商店!
https://itunes.apple.com/tr/app/peegle/id860785689?mt=8

请访问http://www.peegle.com ,以获取有关peegle更好的信息。

如何使用
- 下载浏览器扩展
- 下载

Wooow New Tab - Ligue 1 Chrome插件

辅助插件 2019-08-09 20:35:50

您最喜爱的Wooow新选项卡
Wooow新选项卡采用专为您打造的出色的新选项卡替代您的标准老式选项卡!所需超级联赛的全部信息从现在起都置于您的主页。
特性:
- 选择您最喜爱的球队,直接从您的主页关注其消息。
- 为方便起见,我们从Twitter和Instagram收集有关您最喜爱的球队的最新消息,并将其置于主页。
- 而且,您可在页面上查看所完成游戏的结果